Garīgums (No Patiesās Dzīvības grāmatas)

siev_jura_rokas

Mēģinot plašāk aplūkot tādu jēdzienu kā „garīgums” ,aplūkošu pieejamo informāciju no Patiesās Dzīvības grāmatas (Dievišķo atklāsmju sakopojums, saņemts Meksikā no 1886. līdz 1950. gadam) .

Garīgums nav ne misticisms, ne reliģiskais fanātisms, ne arī pārdabiskas prakses. Tas ir gara un matērijas harmonija, dievišķo un cilvēku likumu ievērošana, dzīves vienkāršība un tīrība, dziļa, absolūta ticība Tēvam, paļāvība un prieks kalpot Dievam savos līdzcilvēkos, tas ir morāles un gara pilnveidošanas ideāls.

Garīgums ir vienkāršība un dabiskums. Kāpēc sarežģīt vienkāršo, skaidro un caurspīdīgo kā gaisma? Garīgums nav atteikšanās no cilvēciskas dzīves, tas nenozīmē atraisīšanos no visa materiālā. Garīgums ir cilvēku un Dieva likumu harmonizēšana. Garīgums iznīcinās visu fanātismu, jo tas māca dzīvi saskaņā ar Dievu, dzīvi saskaņā ar visu Radību. Labais ir patiesais garīgums.

Garīguma sēkla nesīs augļus visās reliģijās. Pēc lielajām cīņām, kad cilvēki teiks, ka šī esot jauna reliģija un tā nākot sēt šķelšanos, jūs tiem atbildēsiet, ka garīgums ir mācība un, proti, tā pati mācība, kura tika dota jau pirmajiem cilvēkiem un arī vienīgā, kura ir valdījusi garus. Šāda balss nāks no jūsu sirds, no kuras ceļas jūsu jūtas, kad jūs raudat par svešu sāpi un arī, kad jūs raudat aiz prieka par līdzcilvēka laimi. Jo tas, kas vienmēr jums ir mācīts, ir — Mīliet cits citu!…

Lai starp jums nebūtu ne tiesnešu, ne fanātiķu, ne liekuļu, jo kur ir šīs kļūdas, tur nevar būt garīgums. Ir cilvēki, kas dzīvi uztver caur jūtām, kuras tiem iedveš viņu materializētā un egoistiskā sirds. Bet pat viņi pārliecināsies, ka no bezdibeņa, kurā ir iekritusi cilvēce, to varēs izglābt vienīgi augsta morāle, skaidra atziņa un taisnīgs prāts. Šo augsto morāli var nest tikai garīgums.

Kas uz Zemes vēl varētu likt jums raudāt, ja jūs esat pār cilvēcīgās dzīves zemumu? Ne ciešanas, ne vajadzības, ne morālie pārbaudījumi, ne elementi, ne arī kas cits nevarēs jūs uzvarēt vai satriekt, kad jūs būsiet sasnieguši patiesu garīgumu. Jūs cietīsiet par citiem, jūs uztrauksieties par visu cilvēku glābšanu un ikreiz, kad jūs redzēsiet izglābjamies kādu būtni, jūs sajutīsiet, kā Tēva gaisma jūs iekšēji apgaismo, un jūs svētīsiet to dienu, kad spērāt pirmo īsto soli garīgajā ceļā.

Tagad garīgums atgriezīs jūs pie vienkāršības un dabiskuma, bet tagad garā jūs jau nesīsiet to gaismu, kuru esat uzkrājuši garajā ceļojumā. Sirdsapziņas gaisma, kas apgaismoja cilvēku pirmos soļus un pavadīja tos viņu ceļos un takās, virsotnēs un bezdibeņos, liks tiem atgriezties pie ceļa sākuma. Sirdsapziņa nekad nenomaldās.

Garīgums neradīs atšķirības. Šī Mācība cilvēcei ir nepieciešama, neapzinoties cilvēce to gaida, jo tā nes Mieru, Mīlestību, Taisnību, Gaismu — visu, pēc kā ir izsalkusi un slāpst cilvēce. Garīgums nes sev līdzi visu sirds šķiedru jūtīguma un snaudošo spēju pamošanos. Tikai atjaunošanās un garīgums var dot jūsu garam Mieru un Gaismu.

Garīgumā pazudīs reliģiju nosaukumi, visu viņu ārējās formas, kas ir bijušas par iemeslu garīgai attālinātībai, jo katra ir iztulkojusi savu Dievu atšķirīgā veidā. Kad visi, katrs pa savu celiņu, būs pietuvojušies Garīgumam, tad viņi sapratīs, ka vienīgais, kas ir bijis nepieciešams, ir bijis atbrīvoties no sava materiālisma. Tad varēs atrast garīgo saturu visam, ko agrāk uztvēra tikai materiālā nozīmē.

Kādēļ jūs esat ticējuši, ka garīgums ir pretrunā ar jūsu materiālās dzīves attīstību? Kad Es esmu nosodījis jūsu zinātni, ja tā ir lietota cilvēces labumam? Garīgums palīdz cilvēkam sasniegt tādu gara pacēluma pakāpi, kas tam ļauj uztvert Idejas ārpus tā, ko viņa prāts spēj apjaust un dod viņam Varu pār materiālo.

Lai jums ir mazāk ceremoniju un rituālu, bet vairāk Garīguma, žēlsirdības un mīlestības pret līdzcilvēkiem, un jūs būsiet Mani mīlējuši. Cik skaidrs un vienkāršs ir Garīgums! Taču cik grūti ir to saprast prātam, kas ietiepīgi pieķeras savam fanātismam un tradīcijām! Tāds prāts nevar aptvert neko vairāk par to, ko jau zina, tāda sirds atsakās atteikties no tā, kas ir bijis tās dievs un bauslība — no tradīcijām un rituāliem.

Bet kas ir Garīgums? Tas ir ceļš, kuru Es jums esmu nospraudis jau no laiku sākumiem un pa kuru visi attīrītie gari nonāks pie Dieva. Tajā ir Dieva likums, kas ir visu tikumu Sākums. Tajā ir atvērta Dzīvības Grāmata, kurā ir ietverta visa Dieva Gudrība. Pa šo Ceļu Es esmu atnācis jūs atkal aicināt.