(ICF Code of Ethics)

Goda kodekss (Standards Of Conduct)

Pirmā daļa: Koučinga definīcija

Definīcijas

 • Koučings – partnerība ar klientu, kura pārdomāti provokatīvā un radošā procesā iedvesmo klientu maksimāli palielināt savu personīgo un profesionālo potenciālu.
 • Profesionālas koučinga attiecības – tās pastāv, kad ir biznesa vienošanās vai līgums, kas nosaka visu pušu atbildību.
 • Profesionāls ICF koučs – piekrīt praksē ievērot ICF noteiktās pamata kompetences un solās pakļauties ICF Ētikas kodeksam.

Lai precizētu lomas koučinga attiecībās, bieži vien ir jāatšķir, kurš ir klients un, kurš maksātājs. Lielākajā daļā gadījumu, klients un maksātājs ir viena un tā pati persona. Tomēr, lai varētu noteikt lomas, ICF ir definējis:

 • Klients – persona, kura piedalās koučingā.
 • Maksātājs – organizācija (vai tās pārstāvis), kura maksā un/ vai organizē koučinga pakalpojumus.

Visos gadījumos, koučinga līgumā skaidri jāatrunā tiesības, lomas un atbildības, gan klienta, gan maksātāja, ja tā nav viena persona.

Otrā daļa: ICF Ētikas standarts

Ievads: profesionāli ICF kouči rīkojas tā, lai tas labvēlīgi ietekmē kouča profesiju, ar cieņu izturas pret dažādiem koučinga veidiem un apzinās, ka viņiem jāievēro attiecīgie likumi un regulas.

1. Profesionālā ētika

Es, kā koučs:

 1. apzināti neizdarīšu publiskus paziņojumus, kas ir nepatiesi vai, kas maldina par to, ko varu piedāvāt kā koučs, vai nerakstīšu neko nepatiesu par koučinga profesiju vai maniem akreditācijas datiem, vai ICF.
 2. precīzi nosaukšu savu koučinga kvalifikāciju, kompetences, pieredzi, sertifikāciju un ICF akreditāciju.
 3. atzīšu un godāšu citu centienus un ieguldījumu, nepiedēvējot tos sev. Es apzinos, ka pārkāpjot šo standartu, var tikt iesaistītas trešās personas tiesību aizsardzībai.
 4. vienmēr, centīšos apzināties personīgos aspektus, kas var pasliktināt, radīt konfliktu vai traucēt manu koučinga sniegumu vai manas profesionālās koučinga attiecības. Ikreiz, kad fakti un apstākļi prasīs, es nekavējoties meklēšu profesionālu palīdzību un noteikšu, kā rīkoties, tostarp, vai ir lietderīgi apturēt vai pārtraukt savas koučinga attiecības.
 5. rīkošos, saskaņā ar ICF Ētikas kodeksu visos koučinga treniņos, kouč-mentoringa un kouč-supervīzijas aktivitātes.
 6. vadīšu un ziņošu par pētījumiem kompetenti, godīgi un atbilstoši zinātniskiem standartiem un vadlīnijām. Pētījumus veikšu tikai ar iesaistīto personu piekrišanu un apstiprinājumu, lai aizsargātu dalībniekus no iespējamā kaitējuma. Pētniecību veikšu, atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem attiecīgajā valstī.
 7. saglabāšu, uzglabāšu, atbrīvošos no jebkuriem (pie) ierakstiem mana koučinga biznesa laikā, tā, ka tiek ievērota konfidencialitāte, drošība un privātums un, tas atbilst attiecīgajiem likumiem un līgumiem.
 8. ICF biedru kontaktinformāciju (e-pasti, telefona numuri utt.) lietošu tikai atbilstoši ICF noteikumiem.

2. Interešu konflikts

Es, kā koučs:

 1. centīšos izvairīties no interešu konfliktiem un iespējamiem interešu konfliktiem, atklāti runāšu par šādiem konfliktiem. Šāda konflikta gadījumā, piedāvāšu pārtraukt sadarbību.
 2. savlaicīgi informēšu klientu par visām atlīdzībām, kuras es varu saņemt no trešajām personām par klientam sniegtajām rekomendācijām, vai par faktu, ka viņš ir pie manis vērsies.
 3. barteri izmantošu tikai pakalpojumiem, precēm vai citai ne naudas atlīdzībai, ja tas nepasliktinās koučinga attiecības.
 4. apzināti neizmantošu jebkādas personiskās, profesionālās vai naudas priekšrocības vai bonusus kouča – klienta attiecībās, izņemot, tās, par ko ir vienošanās vai līgums.

3. Profesionālā ētika ar klientu

Es, kā koučs:

 1. apzināti nemaldināšu un nesniegšu nepatiesas pretenzijas, kuras varētu rasties koučinga procesā vai no manis kā kouča.
 2. nesniegšu nepatiesu vai maldinošu informāciju vai padomus potenciālajiem klientiem vai maksātājiem.
 3. noslēgšu skaidras vienošanās un līgumus ar saviem klientiem un maksātājiem. Godāšu jebkuras profesionālu koučinga attiecību vienošanās vai līgumus.
 4. pirms vai pēc pirmās tikšanās, rūpīgi skaidrošu un centīšos nodrošināt, lai klienti vai maksātāji izprot to, kas ir koučings, konfidencialitāte, finansiālā vienošanās un jebkuri citi nosacījumi, kas iekļauti koučinga līgumā.
 5. būšu atbildīgs par skaidru, atbilstošu un kultūras īpatnību robežās noteiktu fizisku kontaktu noteikšanu ar klientu vai maksātāju.
 6. nestāšos intīmos seksuālos sakaros ar saviem klientiem vai maksātājiem.
 7. ievērošu klienta tiesības, izbeigt koučinga attiecības jebkurā brīdī, saskaņā ar līgumu vai līguma noteikumiem. Būšu uzmanīgs pret zīmēm, kas norāda, ka klients vairs negūst labumu no mūsu attiecībām.
 8. iedrošināšu klientu vai maksātāju mainīt kouču vai metodi, ja uzskatīšu, kas tas ir labāk klientam vai maksātājam.
 9. ieteikšu savam klientam izmantot pakalpojumus pie citiem profesionāļiem, ja tas būs nepieciešams.

4. Konfidencialitāte / privātums

Es, kā koučs:

 1. apņemos stingri ievērot konfidencialitāti par jebkuru informāciju gan par klientu, gan maksātāju, īpaši ar klientu atrunājot to līgumā par informācijas izpaušanu citai personai, ja vien tas nav noteikts likumā.
 2. ar katru klientu vienošos par informācijas apmaiņu starp kouču, klientu un maksātāju.
 3. Strādājot ar studentiem, skaidri noteikšu konfidencialitātes noteikumus studentu starpā.
 4. Sadarbojoties ar citiem piesaistītajām personām klienta koučinga procesā, skaidri vienošos par ICF Ētikas kodeksa sadaļas par konfidencialitāti ievērošanu.

 Trešā daļa: ICF Ētikas zvērests (Pledge Of Ethics)

Es, profesionāls ICF koučs, atzīstu un cienu savas morālās saistības klientu, kolēģu un visas sabiedrības priekšā. Zvēru ievērot ICF Goda Kodeksu un izmantot to sava koučinga praksē ar klientiem.

Ja es pārkāpšu šo zvērestu vai ICF Ētikas kodeksu, atzīstu ICF pilnīgas tiesības saukt mani pie atbildības par nodarīto. Turklāt, kā savu atbildību par pārkāpumiem, es atzīstu ICF tiesības atņemt man piederību ICF vai ICF sertifikātu.

ICF Ētikas kodekss (ICF Code of Ethics)

ICF